Tjenester

Generelle vilkår

1. Ytelse og plikter

BIZTEK skal utføre tjenester (“Tjenestene”), som avtalt, og i samsvar med generelle krav til kompetanse og ferdigheter i IT-bransjen som gjelder for tjenester av tilsvarende art.  

Kunden skal uten ugrunnet opphold holde BIZTEK informert om alle opplysninger, beslutninger og all dokumentasjon som er nødvendig for å yte Tjenestene.  Kunden skal uten ugrunnet opphold varsle BIZTEK om alle endringer i slik informasjon og alle forhold som kan få betydning for ytelsen av Tjenestene, herunder eventuelle forventede forsinkelser. Kunden skal uten unødig opphold gi BIZTEK tilgang til ressurser, lokaler og verktøy, slik som tekstbehandling, fotokopi, møterom etc. Dersom BIZTEK påføres tap som følge av Kundens forsinkelser er manglende etterlevelse av denne bestemmelsen, skal Kunden erstatte BIZTEKs tap fullt ut.  

Eventuelle dokumenterte feil eller mangler ved Tjenestene skal rettes av BIZTEK innen rimelig tid og for BIZTEKs kostnad, forutsatt at feilen alene skyldes forhold ved BIZTEKs ytelse, samt at BIZTEK varsles om slike feil/mangler senest seks måneder etter at Tjenestene er fullført.  

2. Personell

BIZTEK benytter til enhver tid kvalifisert personell. Med mindre annet avtales, kan utskifting til personell med tilsvarende kvalifikasjoner gjøres.   

I denne avtalens løpetid, og deretter i en periode på 6 måneder, kan ikke Kunden gi personell som har vært engasjert fra Biztek noen form for ansettelse, engasjement eller innleie fra tredje part. Dette omfatter også personell som Biztek selv har innleid og uavhengig av om personellet har avsluttet sitt engasjement for Biztek i løpet av de siste 6 måneder. Unntak fra denne bestemmelse krever skriftlig samtykke fra Biztek. Ved brudd på denne bestemmelse skal Kunden betale til Biztek en konvensjonalbot på kr 250.000 for hvert brudd, eventuelt det økonomiske tapet dersom Biztek kan påvise økonomisk tap utover konvensjonalbotens størrelse. 

3. Sikkerhet, personvern og taushetsplikt

BIZTEK skal kunne dokumentere at Leverandøren følger alminnelig anerkjente standarder for informasjonssikkerhet på de områder som er aktuelle for kundens leveranse. Hver av partene dekker kostnadene ved å følge rettslige krav som gjelder parten selv, og partens virksomhet. Ved endringer i rettslige krav eller myndighetskrav som angår Kundens virksomhet, og som medfører behov for endringer i tjenesten etter avtaleinngåelsen, dekkes kostnadene ved endringene og merarbeidet av Kunden.  

Dersom tjenesten medfører at Leverandøren skal behandle personopplysninger på vegne av Kunden skal partenes rettigheter og plikter reguleres i en separat databehandleravtale.   

Partene skal bevare taushet om all informasjon som er eller som partene burde forstå er konfidensiell. Slik taushetsplikt gjelder uten tidsbegrensning, det vil si også etter at Avtalen er avsluttet.  

Alle data, dokumenter, rutiner og informasjon som partene får adgang til gjennom Avtalen, skal betraktes som konfidensiell informasjon dersom informasjonen ikke er allment tilgjengelig..  

BIZTEK har rett til å referere til Kunden som kunde av BIZTEK på alle relevante markedsføringsarenaer, dokumenter eller lignende, hvis annet ikke avtales særskilt.

4. Betaling

Kunden skal betale BIZTEK for alle Tjenester som utføres under denne Avtalen. Betaling skal skje innen 14 dager til BIZTEKs bankkonto i henhold til faktura. Dersom kunden ikke betaler innen avtalt tid skal BIZTEK ha rett til å kreve forsinkelsesrente på forfalt beløp i henhold til Lov nr. 100 av 17. desember 1976 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).  

Dersom forfalt beløp med tillegg av renter ikke er betalt innen tretti (30) kalenderdager etter forfallsdato, kan BIZTEK sende skriftlig varsel til Kunden om at Avtalen heves som følge av vesentlig mislighold, dersom betaling ikke er skjedd innen seksti (60) kalenderdager fra slikt varsel er mottatt.

Dersom betalingen ikke har skjedd innen seksti (60) kalenderdager vil lisenser og tjenester suspenderes, inntil kravet er betalt. En suspensasjon vil føre til at Kunden mister tilgang til software og tjenester levert av Biztek. Hardware vil hentes tilbake om betalingen uteblir.

5. Overtid

En ordinær arbeidsdag, mandag til fredag, består av åtte fakturerbare timer inkludert lunsjpause. Dersom konsulenten pålegges overtid av Kunde, vil Kunden bli fakturert for overtidstillegg tilsvarende 50% av vanlig timepris per time fram til 19.00, 100% av vanlig timepris per time fra 19.00 – 22.00, og 150% av vanlig timepris per time fra 22.00 – 08.00, samt helger og offentlige helligdager/fridager.  

6. Reise og opphold

Utgifter til reise og opphold skal spesifiseres separat, og skal betales i sin helhet av Kunden i henhold til statens gjeldende satser. Reisetid skal godkjennes av Kunden og skal kompenseres etter vanlig timepris per time mellom 08.00. og 18.00. (lokal tid). Reisetid etter 18.00 faktureres med 50% av vanlig timepris, forutsatt at avtalt personell uansett har rett til å fakturere minimum 8 timer etter vanlig timepris per time per arbeidsdag.  

7. Opphavs- og eiendomsrett

Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til resultatet av Tjenestene tilfaller Kunden når full betaling er skjedd, med mindre annet er avtalt og med de begrensninger som følger av annen avtale eller ufravikelig lov.BIZTEK beholder alle rettigheter til egne verktøy, metodegrunnlag og andre immaterielle rettigheter. BIZTEK kan også utnytte erfaringer, metodegrunnlag og teknikker som er opparbeidet og potensielt utviklet under Avtalen. BIZTEK kan ikke, uten Kundens samtykke, gjøre Tjenestene tilgjengelig for tredjeparter.  

8. Oppsigelse

Kunden kan med 3 (tre) måneders skriftlig varsel helt eller delvis si opp avtalen. Ved oppsigelse skal Kunden betale Leverandøren:  

  1. a) det beløp som Leverandøren har til gode for den del av tjenester som allerede er gjennomført, 
  1. b) Leverandørens nødvendig og dokumenterte direkte kostnader knyttet til omdisponering av personell, 
  1. c) andre dokumenterte direkte kostnader som Leverandøren påføres som følge av avbestillingen, herunder utlegg og kostnader som Leverandøren har pådratt seg før avbestillingen ble mottatt, og som Leverandøren ikke kan nyttiggjøre i andre sammenhenger,  
  1. a) Påløpte konsum og lisenskostnader for perioden 

Kunden har krav på oppfølgende bistand i inntil 30 (tretti) kalenderdager etter at tjenesten er etablert hos ny leverandør eller Kunden selv, også om dette skjer etter at avtalen for øvrig opphører. Tjenesten skal forbli fullverdig i avslutningsperioden, uavhengig av årsaken til avslutning.   

Leverandøren Skal bidra med kompetanseoverføring og en hensiktsmessig overføring av tjenesten til Kunden. Kunden skal initiere og for øvrig medvirke til overføringen slik at Leverandøren kan gjennomføre arbeidet med avslutningen rettidig. Kunden plikter å betale vederlag for de ytelser som er nevnt over, i henhold til Leverandørens timepriser.  

9. Force Majeure

Streiker, lockouts, krig, brann, flom, strømbrudd, ulykker eller andre forhold som ligger utenfor BIZTEKs kontroll og som anses som force majeure, samt hendelser som BIZTEK ikke kan kontrollere og som forhindrer, forsinker eller vanskeliggjør bistand, gir BIZTEK rett til rimelig forlengelse av frister eller til å helt suspendere bistanden, uten å pådra seg ansvar ovenfor Kunden.

10. Misligehold

Begge parter er fullt ut ansvarlig for brudd på denne Avtalen i henhold til gjeldende norsk lov. Erstatning for indirekte tap, slik som tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data og krav fra tredjeparter m.m., kan ikke kreves.  

11. Ansvar og erstatning

Med unntak av de begrensninger som følger av punkt 11, skal Kunden holde BIZTEK skadesløs for ethvert tap, kostnader og utgifter BIZTEK pådras som følge av mangler, feil, forsinkelser og lignende som skyldes Kunden eller noen Kunden er ansvarlig for. Begge parter skal holde hverandre skadesløs for ethvert krav, tap og ansvar som oppstår eller springer ut av Avtalen som følge av (i) død eller personskade, eller (ii) tap av eller skade på ens eiendom, ansatt representant eller underleverandør. 

Ethvert krav om erstatning skal fremsettes uten unødig opphold og under ingen omstendigheter senere enn 6 måneder etter ytelse av Tjenestene.  

BIZTEKs totale samlede ansvar under denne avtalen er begrenset til et beløp som tilsvarer den minste sum av enten den årlige kontraktsverdien eller utbetalt vederlag for den enkelte Oppdragsbeskrivelse. Denne begrensningen gjelder likevel ikke dersom den misligholdende part har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Partene påtar seg ingen andre garantier med mindre annet er eksplisitt angitt.  

12. Endringer

Endringer eller tillegg til denne Avtalen skal avtales skriftlig og undertegnes av begge parter. Kunden skal ha rett til å kreve tilleggsarbeid, forutsatt at partene har blitt enig om vederlag, inkludert vederlag for utarbeidelse og utførelse av endringsordren. BIZTEK skal ha rett til å kreve ekstra vederlag for tilleggsarbeid som Kunden ber om. 

BIZTEK skal ha rett til årlig justering av avtalte priser i henhold til BIZTEKs generelle prisliste, med 30 dagers skriftlig varsel. 

13. Særskilt om skytjenester

Ved kjøp av skytjenester henviser Biztek kunden til de respektive rettighetshaveres online abonnementsavtale eller de respektive rettighetshaveres vilkår for særskilt bestilte produkter eller tjenester. Binding(12 & 36 mnd) av lisenser provisjonert via Microsoft NCE følger kunden ut abonnementsperioden, og kan først justeres ned i antall eller sies opp ved fornyelsestidspunkt. Disse fornyes automatisk med tilsvarende periode, med mindre en av partene sender et skriftlig oppsigelsesvarsel senest 30 dager før utløpet av den aktuelle og gjeldende abonnementsperioden. Ytterligere lisenser kan legges til løpende etter samme vilkår for perioden.

14. Gjeldende rett og tvister

Partenes rettigheter og plikter etter denne Avtalen reguleres i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningen av Avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger uten bruk av tredjeparter. 

 

Q

Biztek telefon: +47 481 44 888